Stanovy spolku

I. Úvodní ustanovení

1. Název spolku: Treibball klub z.s.

2. Sídlo spolku: OSENICE 44, 507 23 DĚTENICE

3. Treibball klub z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

4. Treibball klub, z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je psí sport zvaný Treibball.

Posláním spolku je zejména:

– sdružovat psovody, kteří provozují Treibball

– propagovat sport Treibball

– rozšiřovat komunitu lidí a psů provozující Treibball

– propagovat pozitivní výchovu a výcvik psů.

– pořádat společně akce a závody propagující Treibball

5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

II. Činnost spolku

1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny zejména v čl. I, a to je prováděno zvláště prostřednictvím:

– pořádaní společných akcí a závodů propagujících Treibball

– pořádání výcvikových treibballových seminářů

– provozování webových stránek propagujících Treibball

III. Členství

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku Treibball klub, z.s. (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. U osob mladších 18 let je nutný písemný souhlas rodičů.

2. Fyzická osoba se stává členem spolku ke dni rozhodnutí předsedy spolku o přijetí její žádosti o členství. Předseda spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud

dojde k názoru, že přijetím žadatele za člena by mohlo být ohroženo řádné plnění poslání spolku.

3. Zánik členství:

a) vystoupením člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení, členství předsedovi klubu

b) úmrtím člena;

c) vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku; předseda spolku má právo vyloučit člena, který závažně porušil povinnost

vyplývající z jeho členství (jedná se zejména o porušení zásad a cílů spolku nebo zanedbání členské povinnosti nebo ohrožování řádného plnění poslání spolku) a v přiměřené lhůtě nesjednal nápravu ani po výzvě spolku; výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu

d) nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené předsedou dodatečně ve výzvě k zaplacení se současným upozorněním na tento následek – členství končí prvním dnem následujícím po marném uplynutí dodatečně stanovené lhůty

e) zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu

4. Práva členů:

a) účastnit se činnosti spolku

b) být pravidelně informován o dění ve spolku

c) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (např. slevy na účastnických poplatcích atd.)

d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na svá podání

e) volit předsedu spolku a být volen předsedou spolku

5. Povinnosti členů:

a) platit řádně a včas členské příspěvky v termínu stanoveném orgány spolku

b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku

c) dodržovat stanovy spolku

6. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

7. Předseda spolku je povinen vést seznam členů spolku. Seznam členů spolku je veden v elektronické podobě s tím, že zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku jsou

prováděny bez zbytečného odkladu po té, co dojde k rozhodné skutečnosti. Seznam členů spolku je neveřejný s tím, že na webových stránkách spolku je zveřejněn seznam příjmení členů spolku, doplněný počátečním písmenem křestního jména v případě shodných příjmení.

IV. Orgány spolku

1. Pro zabezpečení činnosti Klubu jsou zřízeny následující orgány:

a) členská schůze

b) předseda

2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách

3. Členská schůze je tvořena fyzickým nebo distančním shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.

4. Funkční období volených orgánů je pět let. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena

orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

V. Členská schůze

1. Členská schůze je tvořena fyzickým nebo distančním shromážděním členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období,

přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost

spolku.

Do její působnosti tak náleží:

a) určení hlavní zaměření spolku

b) rozhodování o změně stanov

c) stanovení výše a splatnosti členských příspěvků

d) schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané předsedou

e) schvalování výsledku hospodaření spolku

f) volba předsedy

g) rozhodování o dobrovolném rozpuštění spolku

2. Jednání členské schůze může mít dvě formy:

a) Fyzickou, která spočívá ve fyzickém shromáždění členů spolku ve stanoveném časena stanoveném místě

b) distanční, která spočívá ve vzájemné elektronické komunikaci a hlasování ve stanoveném čase za pomocí stanovených elektronických prostředků.

Obě formy členské schůze jsou rovnocenné s výjimkami uvedenými v odstavcích 9 až 11 tohoto článku.

3. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn v průběhu jednání členské schůze požadovat i dostat

vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu jednání členské schůze. Požaduje-li člen na jednání členské schůze sdělení o skutečnostech, které

zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

4. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím pořadem, formou, místem a časem jednání, musí být rozeslána členům Klubu nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo, čas a forma jednání členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané jednání členské schůze lze odvolat nebo odložit.

5. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů členů, kteří jsou buď přítomni (u fyzické formy členské schůze) nebo kteří potvrdili on-line připojení v době stanovené pro distanční formu členské chůze.

6. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověření osoba. Předseda vede jednání tak, jak byl její pořad ohlášen, ledaže se členská fyzická schůze usnese na předčasném

ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání při jejím ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech přítomných členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

7. Předseda zajistí vyhotovení zápisu z jednání členské schůze do třiceti dnů od jeho ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo jednání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo jednání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů z jednání členské schůze, a to v sídle spolku (plné znění zápisů) anebo na webových stránkách spolku (s anonymizovanými osobními údaji).

8. Fyzická forma členské schůze musí být svolána nejméně jednou za rok, a to bez zbytečných prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího

kalendářního roku, nejpozději však do 31. října každého kalendářního roku.

9. Na žádost nejméně jedné třetiny členů spolu, musí být svolána mimořádná členská schůze, která musí mít vždy fyzickou formu. Předseda je povinen svolat mimořádnou

členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán spolku jednání členské schůze do osmi týdnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat jednání členské schůze na náklady spolku sám.

10. Distanční forma členské schůze musí splňovat následující zásady:

a) účastníci jsou dostatečně autentizováni

b) průběh jednání a hlasování jsou průkazná VI. Předseda

1. Předseda je statutárním orgánem spolku a nejvyšším výkonným představitelem spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze po celé funkční

období a navenek za spolek jedná. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis vždy předseda. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

2. Předseda odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Předseda vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Předseda je oprávněn delegovat své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy spolku. Předseda je povinen

jednat s péčí řádného hospodáře a ručí za případné dluhy spolku. Předseda je volen členskou schůzí z členů spolku. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.

3. K výlučným kompetencím předsedy klubu patří:

a) vést členskou schůzi, ověřovat její usnášeníschopnost, pořizovat zápis z jejího jednání

b) svolávat členskou schůzi

c) přezkoumat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky

d) publikovat v rámci spolku

e) posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy členské schůzi

f) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku

g) přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr

h) přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení

i) rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud

pro to existují závažné důvody

j) rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků

k) schvalovat interní organizační normy spolku

l) stanovit prostředky, postupy a pravidla pro elektronickou komunikaci při distanční formě jednání členské schůze

4. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími členské schůze.

5. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy či zaměstnance spolku.  VII. Majetek a hospodaření
1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků,
nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činnosti naplňujících poslání spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacení fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků
k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.
4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.
5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.
6. Předseda může části majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku
určí rozsah i o mezení pravomocí subjektu při jeho správě.
7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.
8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.

VIII. Závěrečnáustanovení

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. Dojde-li k zániku klubu, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako spolek Treibball klub z.s.
3. Spolek Treibball klub z.s. vzniká dnem zápisu do veřejného (spolkového) rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Nabytím účinnosti těchto stanov pozbývají účinnost předchozí stanovy. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin rejstříku. Změna těchto stanov byla schválena členskou schůzí dne 08.11.2023, jejíž konání je potvrzeno zápisem dokumentací ze dne 08.11.2023.

Předseda Treibball klub z.s.

Věra Janatová