Oficiální Treibball klub ČR

Soutěžní pravidla treibballu platná od 1.5.2023

Odkazy ke stažení:  

CZ
Úvod

Treibball (dále jen TRB) je sport pro všechna plemena psů i jejich křížence. Treibball zaměstnává psa nejen fyzicky, ale i psychicky. Významně rozvíjí komunikaci a spolupráci mezi psem a psovodem, kteří tvoří soutěžní tým. Treibball neklade extrémní nároky na fyzickou kondici psa ani psovoda, takže se mu mohou věnovat i psi a psovodi vyššího věku nebo s hendikepem.

Hlavní pomůcky tvoří gymnastické míče (gymbally) o průměru 30-75 cm, rovné jasně vyznačená hřiště o minimální šířce 15 metrů a minimální délce 25 metrů a brána (zřetelně vyznačený prostor) o rozměrech 3 x 3 metry. Zadní stěna může zůstat otevřená.

V hlavním závodě je úkolem psa dopravit míče seskupené do tvaru trojúhelníku nebo jiné formace do brány, případně mezi míči provést další činnosti. Míče musí dopravit přes brankovou čáru z hřiště směrem ke psovodovi. Počet míčů i vzdálenost formací od brány se liší podle výkonnostní třídy a kategorie velikosti psa. Do treibballových her lze zařadit kromě ťukání do míčů i další činnosti a další prvky, např. kužely, překážky atd.

Průběh závodů

Povinná část – skládá se ze dvou kol, kolo FAST a kolo SMART.

Kolo FAST

V kole FAST, které je vždy stejné a je detailně popsáno v těchto pravidlech, jsou míče umístěny ve tvaru trojúhelníku ve vzdálenosti 6–20 m od brány. Špička trojúhelníku směřuje od brány. Počet míčů a jejich vzdálenost jsou určeny TRB třídou dle pokročilosti a kategorií podle velikosti (viz Přílohy č.1 a 2). Pes musí všechny míče dopravit přes brankovou čáru z hřiště směrem ke psovodovi do brány ve stanoveném časovém limitu, přičemž začíná vždy vrcholovým míčem na špičce trojúhelníku, který musí dopravit do brány jako první. Dále je pořadí míčů libovolné. Počet povelů v průběhu celého závodu není omezen.

Kolo SMART

V kole SMART jsou míče seskupeny do různých formací ve vzdálenosti 6-20 m od brány. Počet míčů a jejich vzdálenost jsou určeny TRB třídou dle pokročilosti a kategorií podle velikosti. Tvar formací i
2
způsob práce s nimi stanoví pořadatel pro každý závod. Pořadatel je povinen zveřejnit podrobný popis a pravidla pro druhé kolo včetně nákresů minimálně 6 týdnů před konáním závodů. Pes musí s míči provést požadované činnosti podle popisu a všechny míče musí dopravit přes brankovou čáru z hřiště směrem ke psovodovi do brány ve stanoveném časovém limitu.


Časy obou kol se sčítají do výsledného hodnocení, včetně trestných i bonusových bodů.

Treibballové hry

Po dvou povinných kolech FAST a SMART je možné zařadit treibballové hry. Vypsání her i jejich náplň jsou plně v kompetenci pořadatele, pravidla nejsou definována. Hry se uvádějí v propozicích závodů. Pořadatel závodů je povinen zveřejnit popis treibballových her vyžadujících nácvik minimálně 6 týdnů před konáním závodů. Hry musí být bezpečné pro psa i pro psovoda.

Treibballové hry se hodnotí samostatně.

Obecná ustanovení
Práva a povinnosti účastníků závodů

Závodů se mohou zúčastnit psi všech plemen i jejich kříženci, s průkazem původu i bez průkazu původu.

Závodů pod záštitou Treibball-klubu se mohou účastnit členové i nečlenové Treibball-klubu. Všichni účastníci by se měli před přihlášením seznámit s pravidly Treibball-klubu platnými pro závody pod záštitou Treibball-klubu.

Při registraci na závod provede pořadatel ve spolupráci s rozhodčím, popřípadě s veterinárním lékařem, přejímku psa. Psovod je povinen předložit doklad o platném očkování. Pořadatel (rozhodčí, veterinární lékař) smí zkontrolovat identitu (čip), výšku a zdravotní stav psa. V případě, že pes není klinicky zdráv má rozhodčí nebo veterinář právo psa k závodu nepřipustit.

Minimální věk psa je v kategorii začátečníci 10 měsíců, závodní třídy 12 měsíců.

Při přihlášení účastník prohlašuje, že:

 • V posledních 6 měsících pes nepřišel do kontaktu s žádnou nakažlivou chorobou a pokud by se tak stalo do doby konání závodů, pes se jich nezúčastní.
 • Účastník nebude činit Treibball-klub ani rozhodčího zodpovědnými za škodu způsobenou jím nebo jeho psem.
 • Účastník se seznámil s pravidly Treibball-klubu.
 • Účastník souhlasí s pravidly pro účastníky závodů.
Trénink a závod

Pro trénink musí pořadatel zajistit tréninkový prostor. Na této ploše nemusí být vyznačeny hranice, brankoviště, ani branka. Týmy smí na této ploše trénovat v průběhu celého závodu. Při tréninku mají přednost týmy připravující se aktuálně na závod, v pořadí, jak v závodě startují. Pořadatel není povinen zajistit tréninkové míče.

Na závodní herní plochu není týmům kromě vlastního závodu povolen vstup.

V případě halových závodů je pořadatel povinen zajistit prostor pro trénink. Pokud to není z technických důvodů možné, je povinen vyhradit čas na trénink před začátkem závodu na závodní herní ploše. Při tréninku pak nesmí psovod použít jako odměnu pamlsky.
Pořadatel zajistí pro závod rozhodčího, pomocníka rozhodčího a časoměřiče.

Obecná pravidla platná pro všechny třídy a kategorie

Pes tlačí míče pomocí čenichu, resp. těla přes brankovou čáru z hřiště směrem ke psovodovi.

Pes může pracovat v obojku či postroji, jsou zakázány stahovací, ostnaté a elektrické obojky. Není dovoleno nechat psa pracovat v náhubku ani v halti ohlávce.

Průběh závodu a měření času:
 • Na pokyn rozhodčího smí tým vstoupit na herní plochu na vymezeném místě.
 • Psovod se psem začínají hru v prostoru brány.
 •  Psovod vyšle rozhodčímu signál kývnutím hlavou nebo jiným dohodnutým způsobem, že je připraven k závodu
 •  Rozhodčí dá příkaz ke startu mávnutím rukou.
 •  Tým startuje z brány a čas se měří od chvíle, kdy pes protne brankovou čáru.
 •  Během závodu smí ve třídách TRB 1 a TRB 2 stát psovod v bráně nebo v prostoru brankoviště, ve třídě TRB 3 musí být psovod po dobu celého závodu v bráně. Ve třídě Z se smí psovod pohybovat po celém hřišti.
 •  Psovod smí po celou dobu psovi verbálně potvrzovat správnost jeho chování, podporovat ho a motivovat.
 •  Měření času končí ve chvíli, kdy jsou všechny míče v bráně a pes leží v bráně nebo v prostoru brankoviště. Pokud si pes nelehne, běží časomíra až do vypršení časového limitu.
 • Psovod musí zabránit tomu, aby se míče již dopravené do brány vrátily zpět na hřiště přes brankovou čáru. Pokud se tak stane, musí pes tyto míče znovu dopravit do brány.
 •  Míč je v bráně, pokud se dotýká země za brankovou čarou.
Hřiště, brána a brankoviště

Soutěže se konají na rovném, viditelně ohraničeném hřišti (v případě halových soutěží v prostoru o stejných rozměrech) o minimální šířce 15 m a minimální délce 25 m. Povrch herní plochy tvoří krátce střižený trávník, písek, resp. venkovní i vnitřní hladké neklouzavé povrchy. Povrch musí být bezpečný pro psa i psovoda.

Brána je zřetelně ohraničený prostor, který má rozměry 3x 3 m.

Před branou je vyznačené brankoviště rozměrů 5 m šířka x 3 m hloubka pro TRB 1 a 5 m šířka x 1 m hloubka pro TRB 2 a 3.

Míče

Pořadatel poskytne pro každou třídu a kategorii sadu míčů, které mohou mít různou velikost a různou barvu. Pro kategorii Small o průměru 50 cm a menší, pro kategorii Large o průměru 45-75 cm.
Rozhodčí z těchto míčů sestaví sadu stejnou pro všechny psy v jedné TRB třídě a kategorii na jedněch závodech. Největší míč se umisťuje jako vrcholový. Vrcholový míč musí být viditelně jednoznačně odlišný od ostatních míčů.

Psovod může pro závod svého týmu vyměnit kterýkoli míč nebo míče (jeden, několik nebo všechny) za svůj/svoje vlastní. Vyměněný míč může být menší, stejný nebo větší než původní. Vždy ale platí pravidlo, že vrcholový míč je stejně velký nebo větší než ostatní míče v sadě a musí být viditelně jednoznačně odlišný od ostatních míčů. Rozhodčí může před začátkem závodu vlastní míče psovoda přeměřit a zkontrolovat, zda odpovídají velikosti uvedené v pravidlech.
Možnost výměny míčů je stejná i pro treibballové hry.

Rozhodčí může použít fixaci míčů. Pokud se ji rozhodne použít, musí ji použít pro všechny týmy v celé TRB třídě a kategorii a musí zajistit srovnatelné podmínky pro všechny týmy, které soutěží v jedné třídě a kategorii.

Odměňování psa
 • TRBZ – psovod smí psa na hřišti libovolně odměňovat hračkou. Pamlsky může psovod psa motivovat pouze v uzavřené krabičce, tak aby nedošlo k vypadnutí pamlsku na hřišti. V případě vypadnutí pamlsku na hřišti je tým diskvalifikován.
 • TRB 1-3 – psovod nesmí psa na hřišti (včetně brány a brankoviště) odměňovat pamlsky ani hračkou.
 • TRB 1 – psovod může mít pamlsky nebo hračku u sebe, ale vypadnutí pamlsku nebo hračky je považováno za jeho použití a tým je diskvalifikován.
 •  TRB 2-3 – psovod nesmí mít pamlsky ani hračku u sebe. Za porušení tohoto pravidla je tým diskvalifikován.
Časový limit a opakování závodu

Maximální délka práce psa je ve všech třídách 5 minut (časy bez penalizace). V případě překročení časového limitu je tým diskvalifikován. Rozhodčí je oprávněn ukončit práci týmu před tímto limitem v případě naprostého nezájmu psa o práci, dále tehdy, pokud pes opustí hřiště a psovod jej nepřivolá ani na třetí povel.

Pokud se v průběhu hry míče vlivem větru samy značně posunou ze svých pozic, rozhodčí může navrhnout opakování závodu pro konkrétní tým.

Pravidla pro nový tým, resp. již závodící pes s novým psovodem

Pes může na jedněch závodech startovat pouze jednou, s jedním psovodem, v jedné třídě.
Psovod může na jedněch závodech startovat s více psy.
Nový psovod s již dříve závodícím psem tvoří nový tým. Tento tým může startovat maximálně o jednu třídu níž, než pes již startoval.

Pravidla pro zařazení týmu do třídy

Při startu může psovod zvolit třídu, ve které bude tým startovat. Nemůže však zvolit třídu nižší, než ve které již startoval.
Výjimku tvoří vysoký věk nebo hendikep psa nebo psovoda, který neumožňuje týmu startovat v dosažené třídě a opravňuje psovoda k volbě libovolné nižší třídy po dohodě s pořadatelem závodů. Tuto skutečnost musí psovod doložit veterinárním lékařským potvrzením.

Účast háravých fen

Háravé feny se mohou se souhlasem pořadatele závodů zúčastnit.
Psovod je povinen účast háravé feny nahlásit pořadateli před započetím závodu.

V kole FAST a SMART ve výkonnostních a v přípravné třídě startují vždy jako poslední – po všech ostatních soutěžících ve všech výkonnostních i přípravné třídě.

U TRB her určuje podmínky a pořadí pořadatel závodu podle možností.

Informace o možnosti účasti háravých fen musí být uvedena v propozicích závodu.

Penalizace

Po odstartování ve třídách TRB 1 – TRB 3 se nesmí psovod psa již aktivně dotýkat, každý aktivní dotek se psem v průběhu hry je penalizován 10 s.

Po vyslání pes začíná práci vrcholovým míčem. V případě nesplnění této podmínky obdrží tým penalizaci: TRB Z – neuplatňuje se, závodní třídy TRB 1, 2, 3: 10 s.

Vrcholový míč musí pes dopravit do brány jako první. V případě nesplnění této podmínky obdrží tým penalizaci: TRB Z – neuplatňuje se, závodní třídy TRB 1, 2, 3: 10 s.

Pokud míč opustí herní plochu (ohraničený prostor) a pes není schopen dopravit míč do brány přes brankovou čáru směrem z hřiště je tým diskvalifikován. Platí pro všechny kategorie.

Za dopravení míče do brány v nesprávném pořadí v kole SMART obdrží tým v závodních třídách TRB 1, 2, 3 penalizaci 10 s za každý případ, pokud nesprávný míč do brány vědomě dopraví pes. Pokud se nesprávný míč dostane do brány odrazem od jiného míče nebo působením povětrnostních či jiných vlivů, penalizace se neuděluje.

Opuštění brány a brankoviště (tj. přešlap čáry celým chodidlem psovoda) je penalizováno následovně:

 • TRB Z – bez penalizace
 • TRB 1, 2 – za každé opuštění brankoviště je udělena penalizace 10 s
 • TRB 3 – za každé opuštění prostoru brány je udělena penalizace 10 s, za opuštění brankoviště je udělena penalizace 30 s.

Za posunutí míče psovodem je tým diskvalifikován. Za zastavování míče v kategorii Z obdrží tým penalizaci 10 s.

Psovod smí bez penalizace posouvat míče, které jsou již za brankovou čarou, aby zabránil jejich opětovnému zapojení do hry.

Pokud se míč dostane zpět do prostoru brankoviště nebo hřiště, musí ho pes znovu dopravit do brány.

Diskvalifikace
 • TRB Z: za vypadnutí pamlsku na herní ploše (hřiště včetně brány)
 • TRB 1, 2, 3: za použití hračky nebo pamlsku na herní ploše (hřiště včetně brány)
 • TRB 2, 3: pokud má psovod u sebe během hry pamlsky nebo hračku
 • za prokousnutí, resp. prodrápnutí míče
 • za posunutí míče psovodem mimo prostor brány
 • za hrubé chování ke psu (chování ke psu je posuzováno po celý závodní den)
 • za vyprázdnění psa na hřišti
Třídy a kategorie

Třídy

 • Přípravná třída: TRB Z
 • Výkonnostní třídy: Třída 1, 2, 3

Kategorie

 • Small (do 40 cm kohoutkové výšky psa včetně)
 • Large (nad 40 cm kohoutkové výšky psa)
Specifikace pravidel pro jednotlivé TRB třídy – kolo FAST
Třída Z (TRB Z)
 • TRB Z S – jeden míč v leží ve vzdálenosti 6 m od brankové čáry.
 • TRB Z L – jeden míč v leží ve vzdálenosti 8 m od brankové čáry.
 • Za míč může psovod před startem umístit svůj target.
 • Psovod se může libovolně pohybovat po hřišti.
 • Psovod smí psa na hřišti libovolně odměňovat hračkou. Pamlsky může psovod psa motivovat pouze v uzavřené krabičce, tak aby nedošlo k vypadnutí pamlsku na hřišti. V případě vypadnutí pamlsku na hřišti je tým diskvalifikován.
Třída 1 (TRB 1)
 • TRB 1 S – tři míče leží ve tvaru trojúhelníku ve vzdálenosti 8 m od brankové čáry.
 • TRB 1 L – tři míče leží ve tvaru trojúhelníku ve vzdálenosti 10 m od brankové čáry.
 • Za špičku trojúhelníku může psovod před startem umístit svůj target.
 • Pokud pes nezačne vrcholovým míčem, tým obdrží penalizaci 10 s.
 • Pokud pes nedopraví vrcholový míč do brány jako první, tým obdrží penalizaci 10 s.
 • Pořadí dalších míčů je libovolné.
 • Za každé opuštění brankoviště psovodem během hry je udělena penalizace 10 s.
Třída 2 (TRB 2)
 • TRB 2 S – šest míčů je sestaveno do tvaru trojúhelníku (3-2-1 míč) ve vzdálenosti 10 m od brankové čáry.
 • TRB 2 L – šest míčů je sestaveno do tvaru trojúhelníku (3-2-1 míč) ve vzdálenosti 15 m od brankové čáry.
 • Použití targetu není dovoleno.
 • Pokud pes nezačne vrcholovým míčem, tým obdrží penalizaci 10 s.
 • Pokud pes nedopraví vrcholový míč do brány jako první, tým obdrží penalizaci 10 s.
 • Pořadí dalších míčů je libovolné.
 • Za každé opuštění brankoviště psovodem během hry je udělena penalizace 10 s.
Třída 3 (TRB 3)
 • TRB 3 S – osm míčů sestavených do tvaru trojúhelníku (4-3-1 míč) ve vzdálenosti 15 m od brankové čáry.
 • TRB 3 L – osm míčů sestavených do tvaru trojúhelníku (4-3-1 míč) ve vzdálenosti 20 m od brankové čáry.
 • Použití targetu není dovoleno.
 • Pokud pes nezačne vrcholovým míčem, tým obdrží penalizaci 10 s.
 • Pokud pes nedopraví vrcholový míč do brány jako první, tým obdrží penalizaci 10 s.
 • Pořadí dalších míčů je libovolné.
 • Za každé opuštění brankoviště psovodem během hry obdrží tým penalizaci 30 s.
Ostatní ustanovení

Pořadatel musí povinně vypsat třídy TRB Z a TRB 1, 2, 3 pro kategorii S i L.

Pořadatel může vypsat též zvláštní třídu pro seniory nad 8 let věku a handicapované psy a třídu pro mladé psovody do 15 let. Volba třídy závisí u týmů spadajících do těchto kategorií na psovodovi.

Všechny vypsané třídy musí být uvedeny v propozicích závodů.

Minimální počet přihlášených týmů pro povinné otevření a samostatné vyhodnocení třídy/kategorie je 3. Při menším počtu účastníků může pořadatel při hodnocení sloučit velikostní kategorie v rámci jedné třídy.

Pořádání Mistrovství ČR a titul Mistr ČR

Pořadatele Mistrovství ČR i místo pořádání musí schválit členská schůze klubu.

Titul Mistr ČR v Treibballu a 1. a 2. vicemistr získávají pouze vítězové v nejvyšší obsazené třídě v kategorii L i S, kteří jsou občany ČR.

Příloha č.1 - schéma hřiště pro kolo FAST, kategorie Large
Příloha č.2 - schéma hřiště pro kolo FAST, kategorie Small